Våra villkor

1. Städtjänster

Björn Flytt och Städ AB erbjuder städ och flytt-tjänster som avtalats mellan Kunden och Björn Flytt och Städ, tjänsten utgörs i Kundens hem eller på avtalad plats och enbart de avtalade tillfällen som parterna har kommit överens om.

På hemsidan finns det som brukar ingå i de avtalade tjänsterna dock så anpassas varje tjänst efter Kundens behov och önskemål.

Björn Flytt och Städ AB tillhandhåller allt städmaterial vid varje servicetillfälle.

2 . Flyttstäd

I flyttstäd ingår ej följande; rengöring inifrån utav tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, diskmaskin, ej heller inglasad eller halvinglasad balkong, uttag av skruvar, krokar m.fl. i väggar eller tak, avfrostning utav kyl och frys. Ugn, kyl och frysskåp ska vara framdraget ifall kunden vill ha rengjort bakom/under. Om något som ska göras rent är oåtkomligt eller svårt att nå är kunden skyldig att meddela Björn Flytt och Städ innan tillfället så att man kan bestämma hur det ska rengöras eller om kunden själv ska göra det. Björn Flytt och Städ är ej skyldig att ta bort/åtgärda saker som brännmärken, trasiga bänkskivor, dörrar, ingrodda fläckar på väggar, tak och golv. Saker som har blivit kvarlämnat utav kunden vid städtillfället har Björn Flytt och Städ rätt att kasta och göra sig av med om inte innan städtillfället något annat har bestämts.

Kunden är själv ansvarig att ta reda på besiktningsdatum och ifall städningen blir underkänd ska kunden ge Björn Flytt och Städ minst 48 timmar i framförhållning så att de kan åtgärda felen. Kommer kunden dagen innan eller samma dag innan inflyttning av ny ”hyresgäst/ägare” är kunden själv ansvarig att åtgärda felen och står för kostnaden av eventuellt ytterligare städning.

3. Pris för Städtjänster och betalning

Betalning sker mot faktura 15 dagar i efterskott månadsvis med 60 kronor fakturaavgift.

Betalning utav tjänst/abonnemang sker från och med det första tillfället/månaden som tjänsten aktiveras. Tjänsten aktiveras från och med det första bokade tillfället.

Björn Flytt och Städ skickar ut en detaljerad faktura till kunden med angivet förfallodatum då betalning senast ska ha skett. Ifall kunden inkommer med försenad betalning har Björn Flytt och Städ rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt lag och påminnelseavgift.

4. RUT

Enlig svensk lagstiftning har alla bosatta i Sverige rätt att söka rut-avdrag, dock är det Kundens enskilda ansvar att ta reda på villkor och kontrollera att taket för skattereduktion inte har överstigits. Ifall Skatteverket nekar till utbetalning eller om Björn Flytt och Städ blir återbetalningsskyldiga för specifikt belopp som har blivit utbetalat äger Björn Flytt och Städ rätt att kräva Kunden på sagda belopp.

5. Avbokning och ombokning

Kunden har rätt att kostnadsfritt avboka vald tjänst upp till 72 timmar innan avtalat tillfälle. Avbokning ska endast ske genom telefon ej genom mejl eller annan kontakt och kommer inte att ses som en giltig avbokning.

OBS, avbokning som sker senare än 72 timmar innan avtalad tjänst;
mellan 48-24 timmar innan, blir kunden skyldig att betala halva priset, 50% för tjänstetillfället.
24 timmar innan, blir kunden skyldig att betala 75%, av priset för tjänstetillfället.
Samma dag, blir kunden skyldig att betala fullt pris för tjänstetillfället.

6. Felaktigt eller utebliven utförd Städtjänst

Om Kunden är missnöjd med den tjänst som Björn Flytt och Städ har utfört eller på något sätt anses som bristfällig måste kunden kontakta Björn Flytt och Städ inom 15 dagar via telefon eller email, för att parten ska kunna åtgärda felet så snart som möjligt.

Om Kunden har köpt en tjänst eller abonnemang och det visar sig att Björn Flytt och Städ inte har utfört tjänsten och båda parterna kan inte komma överens om ett nytt tillfälle för att utföra tjänsten på, behöver kunden inte betala, för sagda tillfälle.

7. Force majeure

Om Björn Flytt och Städ inte kan utföra sina uppdrag och kan visa att detta beror på omständigheter utanför deras kontroll och som de ej kunnat råda över eller förutse när avtalet slöts eller tjänsten utfördes, har de ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar.

8. Ansvar

Björn Flytt och Städ har ansvarsförsäkring som täcker både person och sakskada som åsamkats utav deras personal. Detta innebär även att om personalen på något sätt har orsakat sak eller personskada (direkt skada eller förlust) är Björn Flytt och Städ skyldig att ersätta Kunden.

Björn Flytt och Städ ersätter inte möjlig indirekt skada eller förlust, ej heller skada som åsamkats utav försummelse eller bristande information från Kunden till Björn Flytt och Städ angående viss materialskötsel eller lösa/fasta inventarier som inte är korrekt monterade.

Björn Flytt och Städ är inte skyldig att ersätta skada eller förlust i näringsverksamhet. Ersättningsansvaret är begränsat till det belopp Björn Flytt och Städs ansvarsförsäkring vid det tillfället kan ersätta. Kunden ska ha tecknat en hemförsäkring.

9. Avtalstid och uppsägning

Dessa allmänna villkor gäller från och med att Kunden har godkänt dem genom uppdragsavtal mellan båda parter och fortsätter tills vidare så länge avtalet är giltigt.

Abonnemang gäller tills vidare med uppsägningsrätt för bägge parter. Uppsägningstiden är en månad. Uppsägning ska ske via telefon.

Björn Flytt och Städ har rätt att om särskilda skäl föreligger, att omedelbart säga upp
avtalet eller avstå från att utföra Städtjänster hos Kunden.

Exempel på särskilda skäl:
• Arbetsmiljön för Björn Flytt och Städs personal i Kundens hem är undermålig eller ohälsosam,
• Samarbetet mellan Kunden och Björn Flytt och Städs personal inte fungerar, eller
• Kunden inte betalar faktura trots påminnelse.

10. Behandling av personuppgifter och GDPR

Vid hantering utav personuppgifter följer Björn Flytt och Städ AB kraven för dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

11. Tvist

Vid tvist angående de allmänna villkoren ska de i första hand lösas genom förhandling mellan båda parter. Ifall det inte går att komma till en överenskommelse ska tvisten gå vidare och avgöras i domstol under svensk lag.

12. Ändring av villkoren

Dessa villkor gäller tills vidare om inte kunden och Björn Flytt och Städ AB skriftligt har kommit överens om något annat. Villkoren kan komma att ändras och träder i kraft 30 dagar efter att kunden har blivit informerad om detta, Kunden har rätt att säga upp avtalet med Björn Flytt och Städ innan ändringarna träder i kraft.

Kontaktuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 10:00 - 16:00

Telefon:
072 280 261 7

Epost:
info@bjornflyttstad.se

Tillstånd

Försäkringstillstånd

Yrkestrafiktillstånd